Uttalelse på revidert nasjonalbudsjett 2019

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske forbund (AEF) er sterkt i mot de foreslåtte kutt i alkoholavgiftene som kommer i revidert nasjonalbudsjett.   

Vi er også av den oppfatning at det pågående arbeidet med å styrke arbeidet med psykisk helse og rus ute i fylkene er av en slik viktighet at det er uakseptabelt at dette tilskuddet gjentatte ganger er blitt redusert.

Vi foreslår derfor at de 10 millionene Regjeringen har foreslått å bevilge til pilotprosjekt for fritidskort i Arendal og Vadsø heller går til programmet for psykisk helse og rus.