AKTIV FOR EN GOD OG ANSVARLIG RUSPOLITIKK

AEF’s utgangspunkt når det gjelder holdningsskapende og forebyggende arbeid, er en erkjennelse av at vi ikke kan behandle oss bort fra rusmiddelproblemene.  Vi vil styrke individet og har som mål å fremme en edruelig livsstil.  AEF ønsker dermed ikke å fremstå som en ren avholdsorganisasjon.

AEF ser det som vår oppgave å bidra til det forebyggende arbeidet i kommunene, samt delta i holdningsskapende arbeid gjennom å informere om vår virksomhet.  Vi mener de frivillige organisasjonene er en svært viktig del i samfunnet.  Her skapes fellesskap, holdninger, kunnskap og sosialt nettverk. De frivillige organisasjonene besitter ofte mye kunnskap som bør tas vare på innen flere områder.  Det bør arbeides for å forbedre de frivillige organisasjonenes arbeidsvilkår. 

AEF ønsker å påvirke de politiske myndigheter lokalt, sentralt og regionalt for å oppnå dette.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund ser alvorlig på utbredelsen av rusmiddelbruk blant unge. Gjennomsnittsalderen for alkoholdebut er, og har en stund vært på rundt 16 år. Det vil si at veldig mange av de som drikker alkoholholdige drikker debuterer med alkohol mens de går på videregående skole. AEF frykter også at bruken av sterkere, ulovlige rusmidler er et stadig økende problem blant unge i videregående skole-alder. AEF tror at rusfrie festivaler, arrangement og andre rusfrie møteplasser for unge er et viktig tiltak.

En økende satsing på forebygging blant barn og unge er helt vesentlig for å møte problemet tidlig.

Russetiden er en særnorsk avslutning på skolegangen. Statistikkene viser at unge drikker mindre og mindre, men det er dessverre en økning i bruk av ulovlige rusmidler, også i russetiden. Såkalt partydop og voldtektsdop står bak mange overskrifter i mai-måned. Det er også et økende problem at mindreårige er med på russefester. Noen betaler sågar for å bli med på russebussfester. Her har foreldrene et overordnet ansvar.

Vi ser også at pengebruken i russetiden øker forskjellene mellom de unge og skaper ekskludering og utenforskap i russemiljøet. En stadig økt pengebruk skaper et skille mellom de ressurssterke og mindre ressurssterke avgangselevene.

AEF ønsker et samarbeid med AUF sentralt med forebyggende rusarbeid og problematikk i russetiden.

Videre må det forebyggende arbeidet komme inn som en obligatorisk del i skolen.  Vi ønsker at undervisningen i rusfag skal gi en mer realistisk avspeiling også av de mellommenneskelige tragedier som kan bli resultatet av foreldres og ungdommens eget bruk og misbruk av rusmidler.

Bruk av unge mennesker til å informere, etter prinsippet ung hjelper ung, er ofte den beste måten å nå elevene på.

Et tverrfaglig samarbeid mellom for eksempel skole og barnevern/sosialkontor, vil kunne ha den nødvendige kompetansen for å gi et tilfredsstillende tilbud om undervisning om rusproblemer.  Rammene for et slikt arbeid bør fastlegges i en egen kommunal plan for forebyggende arbeid.  Planen bør i tillegg inneholde en strategi for å samle og nyttiggjøre seg av andre instanser, organisasjoner og næringslivet.  Dette for at man skal kunne iverksette tiltak overfor barn man ser har, eller vil få, problemer.

I videregående opplæring vil AEF foreslå at det innføres et AKAN opplegg med elever støttet av en kontaktlærer.

Vi vet også at når det gjelder videregående opplæring så er den store prosenten som velger å avbryte utdanningen/dropper ut, et stort problem.  Her må det settes inn tiltakskjeder hvor kommune og fylkeskommune samarbeider til beste for den enkelte elev.  Målet må være at flest mulig fullfører videregående med studiekompetanse, fagbrev eller kompetanse på lavere nivå.

Smugling og hjemmebrenning er to områder det må settes i gang en større innsats mot.  Informasjon om farene og konsekvensene ved smugling og hjemmebrenning må gjøres bedre kjent. Avgiftspolitikken – og dermed prisnivået på alkohol – må vurderes opp mot de problemene som smugling og hjemmebrenning medfører, samtidig som det er en klar smertegrense på monopolets prisnivå.

Det er viktig å utvikle lokalsamfunn med gode og trygge oppvekstvilkår.  Et viktig virkemiddel her er at alle kommuner utvikler helhetlige ruspolitiske planer.  AEF vil være en aktiv pådriver for at dette skjer.

Skjenketider vet vi også, ifølge politiet, at har stor betydning for atferd og vold i lokalsamfunnet.  Dette bør politikerne ta hensyn til når disse skal fastsettes.

AEF vil ta initiativ til et prosjekt som kan avdekke de samfunnsmessige kostnader – et kommunalt og nasjonalt rusregnskap – så vidt mulig spesifisert på henholdsvis bruk av alkohol og narkotika.

 

AEF’s praktiske arbeid mot rus består blant annet av: Samtaler, hjemmebesøk, hjelp til å komme i behandling, oppfølging etter behandling, ettervern i 2 år for alkoholiker/rusavhengig og familie/pårørende, samt drift av rusfrie møtesteder. Brukerne har ofte sammensatte problemer og noen har tilhørighet i AA/NA/Alanon. De trenger hjelp til å holde seg rusfrie og til å komme seg i arbeid/aktivitet. Møtestedet brukes av mennesker i ulike livssituasjoner og arbeidet utføres av frivillige AEF medlemmer.

AEF ønsker å utvikle tilbud om rusfrie møtesteder videre med innhold fra 12 trinns modellen.