Den viktige tida etter behandling for et rusproblem

Uttalelse om ettervern

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever at helseforetakene stiller krav i sine anbudsdokumenter til alle behandlingssteder for rusavhengige, at de må ha en helhetlig behandlingskjede bestående av avrusning, behandling og ettervern.  Dette er et tilbud som må kunne gis sammenhengende.

Ettervernet spiller en viktig rolle i tilfriskningen, uten dette er det små muligheter for at den rusavhengige klarer å holde seg rusfri.  Ettervernet er en fortsettelse av behandlingen. Den rusavhengige står ikke alene, men er sammen med flere i en gruppe som arbeider mot et felles mål: rusfrihet og tilfriskning. De knytter også et positivt nettverk i ettervernet.

Gjennom en avhengighetsperiode, ofte over mange år, har det sosiale nettverket endret karakter, kontakt med det som var familie, gamle venner, foreninger, lag, arbeidskollegaer glir over til et nettverk og samhold blant alkoholikere og andre rusavhengige.  I denne situasjonen kan det ta tid å komme tilbake til et godt nettverk.

Kommunen skal være behjelpelig med bolig, aktivisering, skolering og stimulere til rusfrie treffsteder.  I ettervernet er bolig og arbeid særs viktig.

Over 6000 personer i Norge er bostedsløse.  Flesteparten av disse er rusavhengige.  Boligsosiale tilbud er helt grunnleggende etter endt behandling.  Uten bolig er det svært vanskelig å bygge seg opp et normalt liv igjen.  Bolig er en viktig suksessfaktor for vellykket og effektiv behandling.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever videre at:

  • Alle behandlingsklinikker skal ha et godt fungerende ettervern
  • Kommunen og fagfolk innen annen offentlig og privat virksomhet må ha tett oppfølging av de rusavhengige når de kommer ut av en behandlingsinstitusjon
  • Kommunen må informere om selvhjelpsgrupper
  • Oppfølging fra kommunen må vare til den rusavhengige er i stand til å klare seg selv
  • Det må gis somatisk og psykologisk oppfølging