Inntektsystemet for kommunene må ta hensyn til utjevning av sosial ulikhet i helse

Uttalelse om kommunenes inntektssystems påvirkning av sosial ulikhet i helse, vedtatt på landsmøte 2016

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund mener at inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner må innrettes slik at det bidrar til utjevning av sosial ulikhet i helse.

Gjennom folkehelseloven er også statlig virksomhet, herunder alle departementer, pålagt å etterleve prinsippet om helse i alt.  De to siste folkehelsemeldingene, som er vedtatt av ulike regjeringer, deler samme mål for den nasjonale folkehelsepolitikken.

De målene er:

  • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder
  • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller
  • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

Folkehelseinstituttet har blant annet fastslått i flere sammenhenger at det er både lokale og regionale forskjeller i dødelighet og forventet levealder, og disse er til dels store.

De siste årene har både internasjonal og nasjonal forskning fremskaffet ny innsikt om sosiale ulikheter i helse. De mange uheldige bieffektene som følger i kjølvannet av samfunn med store ulikheter er godt dokumentert.  Deriblant påvirker slike ulikheter både forskjeller i dødelighet og forventet levealder.

Inntektssystemet er sannsynligvis et av de viktigste verktøyene vi har for å redusere denne type ulikheter, og det må derfor også benyttes som et folkehelsepolitisk verktøy.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund ber om at det tas initiativ til en offentlig utredning kan gi råd om hvordan inntektssystemet kan tilrettelegges for å være mer treffsikkert i å redusere sosiale ulikheter i helse.