Forebyggende rusarbeid i skolen

Uttalelse om forebyggende rusarbeid i skolen

Arbeiderbevegelsens rus -og sosialpolitiske forbund mener at skolen er en meget god arena for å utøve forebyggende rus-arbeid. Der arbeider det mange dyktige lærere og assistenter. De er ofte mer sammen med ungdommene enn det de foresatte er.

Det drives i dag mye godt arbeide i skolen på dette feltet.

Vi mener at det bør settes av mer tid i skolens planer til dette arbeide. Dette tema blir langt mer viktig i det samfunnet vi lever i i dag. Med mange fristelser for de unge, blant annet på sosiale nettverk. Vi tenker både i grunnskolen, primært på ungdomstrinnet og i den videregående skolen.

Skoleeierne bør bevilge penger til kursing av de ansatte i skoleverket, slik at de får mer kompetanse i rusfeltet.

Det bør også ansettes andre yrkesgrupper i skolen i tillegg til lærere, så som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Disse skal også arbeide med rusforebyggende tiltak med elevene, slik at de får en positiv holdning til å si ” nei takk” når de blir tilbudt rusmidler.

Det er også svært viktig at de ansatte i skolen fremstår som gode forbilder ovenfor elevene i ungdomsskolen og i den videregående skolen hva rus angår!

AEF frykter også at bruken av sterkere, ulovlige rusmidler er et stadig økende problem blant unge i videregående skole-alder. AEF tror at rusfrie festivaler, arrangement og andre rusfrie møteplasser for unge er et viktig tiltak.

AEF ønsker et samarbeid med AUF sentralt med forebyggende rusarbeid og problematikk i russetiden.