Mer kunnskap om Eldre og rus

Uttalelse vedtatt på Organisasjonskonferansen 2017

Mer kunnskap om Eldre og rus

MER KUNNSKAP OM ELDRE OG RUS

Undersøkelser viser at bruk og misbruk/feilbruk av alkohol og piller er et økende problem blant den eldre del av befolkningen. 50% av alle legemidler på resept, som gis for ulike psykiske lidelser, og søvnforstyrrelser, gis til personer over 65 år. Samtidig vet vi at om få år utgjør andelen mennesker i Norge over 65 år en fjerdedel av befolkningen. Dette utgjør en stor folkehelseutfordring.

Det er også slik at eldre mennesker tåler alkohol mye dårligere enn yngre. Kroppen vår endres til å bestå av mindre væske og mer fett, dette medfører økt promille ved samme inntak av alkohol som før.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) foreslår at det innføres en anbefaling når det gjelder inntak av alkohol for eldre personer. Land som Italia og Australia har dette. I Australia fokuseres det på å advare mot bruk av alkohol dersom en bruker legemidler. Italia sier at alkoholkonsumet bør reduseres med 35% hos de eldre. Vi mener Norge bør ta tak i dette.

Helsevesenet må ta på alvor konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler hos eldre. Ved fallskader og brudd er det ofte alkohol med i bildet, og det er dokumentert at eldre oftere er involvert i trafikkuhell og ulykker.

Hele 31% av kvinnene over 65 år som er innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus har ifølge rapporter brukt beroligende legemidler og sovemedisiner.

AEF krever at medikamenter merkes med faren ved kombinasjon med inntak av alkohol

AEF mener helsepersonell må gis økt kunnskap om denne problematikken.