Barnefattigdommen må avvikles

Uttalelse om barnefattigdom

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund mener det er helt uakseptabelt at ett av elleve barn vokser opp i hjem med lav inntekt.  Ti år etter at det kom en nasjonal strategi for å bedre barns helse, ser man fortsatt at barns helse påvirkes sterkt av foreldrenes inntekts- og utdanningsnivå.  Antallet barn som lever i fattige familier har ikke sunket.  Dette viser en rapport som nylig er lagt fram fra Folkehelseinstituttet.

Rapporten viser også at foreldres inntekt og utdanning, henger sammen med forhold som overvekt, fysisk aktivitet, kosthold, bruk av tobakk og rusmidler.

Sosial ulikhet går i arv.  Barn med foreldre som er uføretrygdet, arbeidsløse eller har lite sosialt nettverk har oftere helseproblemer.

I Norge, som er et så rikt og velorganisert samfunn, er det ubegripelig at det fortsatt finnes fattige enkeltpersoner og familier.  Dette slår spesielt ut for barnefamilier, særlig i de store byene og blant innvandrer befolkningen.

Den private rikdommen øker betydelig for store grupper – dette gir økte klasseforskjeller og kommunene mangler virkemidler og penger for å kunne bøte på situasjonen.

Å leve med dårlig råd over tid har klare følger, der det å være sosialt ekskludert kjennes sterkest. Når man lever i fattigdom har man ikke mulighet til å bestemme over egen livssituasjon, denne avmaktsfølelsen gjør noe med egenverdet til mennesker.  Familiene som rammes er først og fremst enslige forsørgere, par med små barn og familier med tre eller flere barn, langtidsledige og langtidssyke, mottakere av sosialhjelp og personer med psykiske lidelser, barn av foreldre med svak tilknytning til arbeidslivet og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever at:

  • -Det skal lages en overordnet plan for bekjempelse av barnefattigdom
  • Lovverket om gratis skolegang følges opp i praksis
  • Kommunene følger opp lokale tiltak som ungdomskort, ungdomsklubber, bibliotek m.m.
  • Strukturelle tiltak som omfordeling og skattesystemet vurderes
  • Det gis støtte til frivillige organisasjoner slik at de kan drive med gratis aktiviteter, utlån av utstyr og lignende slik at alle kan være med
  • Sunne matvarer gjøres billige og lett tilgjengelige