AKTIV FOR BARN, UNGE OG ELDRE

 

AKTIV FOR BARN OG UNGE

Barn trenger trygghet i hverdagen. De fleste barn og unge har en trygg barndom og en trygg oppvekst. Men dessverre er ikke virkeligheten slik for alle barn.  Foreldre har dårlig tid, dårlig råd og dårlig samvittighet. Det er sånn hverdagen er, og de aller fleste barn takler dette. Men så har vi disse som faller utenom, det er skremmende å se at stadig flere barn opplever sosial og/eller mental nød.  Tall viser at antall barn som lever under sviktende omsorg stadig øker og det er grunn til bekymring. Det trygge lokalsamfunnet og miljøet barna lever i brytes ned mer og mer.

Vi vet også at titusenvis av barn lever i en familie hvor en eller begge foreldre misbruker alkohol og/eller andre rusmidler.

Til den dystre virkeligheten hører mishandling, incest og seksuelle overgrep, et stigende antall selvmord, flere gatebarn i de større byene og svært mange unge som sliter med spiseforstyrrelser og psykiske problemer.  Rusproblemer er en del av hverdagen for mange av de barna som vokser opp.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil ta del i kampen for at barn skal kunne få en likeverdig oppvekst.  Dette vil vi gjøre ved å delta i en aktiv samfunnsdebatt, som ikke bare er utformet i ord, men også omsatt i handling i våre lokale lag.  Vi vil være en aktiv aktør i dette arbeidet.

AEF er bekymret for de barna og de ungdommene som ruser seg på diverse spill på internett, og som kommer inn i en transe. På dette området må det også satses mye på forebyggende arbeid. 

Danske forskere sier at barn lett kan bli avhengig av superraske opplevelser i den virtuelle verden. Når de blir påvirket av slike sterke inntrykk, får de problemer med å fungere i den grå hverdagen med langt roligere tempo. Hittil har det vært fokusert på den tiden barn bruker på dataspill, nå advarer den danske psykologen og forskeren Hans Henrik Knoop mot utviklingen der barn blir rammet av ensomhet og tomhet, noe som senere kan utvikle seg til depresjoner hvis bruken av dataspill blir for voldsom. Barn blir avhengig på veldig høyt tempo på opplevelser og har derfor vanskeligheter med å inngå i vanlige sosiale relasjoner med andre. Problemene kan bli langt større i fremtiden fordi dataspillene blir stadig mer virkelighetstro.

Spilleproblemer kan skyldes alt fra arvelig disponering for avhengighet, mangel på sosial tilpasning, ønske om flukt fra problemer, risikosøking, oppvekstvillkår og holdning til spill. Likevel er spillere i seg selv bygget opp slik at de kan utløse avhengighet, de er stimulerende og kan utløse en rusfølelse.

AEF vil gå inn for at det settes av midler til forskning på hvordan spillavhengighet kan stoppes blant barn og unge.

Det er skremmende å se hvordan køene vokser med tanke på barn og unge som har sterkt behov for poliklinisk behandling ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk. Vi vet at rus og psykiske lidelser henger tett sammen.  Her må det ansettes langt flere spesialister enn det er i dag, slik at køene kan reduseres.

AEF krever at minimum 1 % av spilleomsetningen avsettes til forebyggende arbeid og behandlingstiltak for spilleavhengighet.

AEF ser det som viktig at barns oppvekst settes på det politiske sakskartet slik at blant annet hjelpeapparatet i kommunene blir godt utbygd. Det er uakseptabelt at kommuner ikke kan tilby de tjenester de er forpliktet til fordi det er ressursmangel og mangel på fagfolk.

AEF ser det som svært viktig at barnevernet blir styrket og at tverrfaglig samarbeid lettere kommer til syne når barn og deres familier trenger hjelp.

Det må innføres skikkelige kontroll- og tilsynsordninger for private barnevernstiltak.  AEF vil fremme forslag om at det innføres et system med faste kvalitetsmålinger på alle slike tiltak.

AEF vil jobbe for at alle kommuner oppretter oppvekstetater og sørger for å velge en barnetalsmann som ivaretar alle saksområder. 

Vedkommende må inneha bred innsikt og være en del av rådmannens stab.  Det anbefales også at det i tillegg velges en politiker som får et spesielt barneansvar.

AEF krever en lovendring i barnevernet. Vi krever at barnevernet bør ha en lovfestet plikt med å følge opp barnevernsbarn mellom 18 - 23 år. Etter lov fra 1998, får de oppfølging om de samtykker til ettervern.

Siste rapport fra forskningsinstituttet NOVA gjorde, publisert i april 2008 viser at en tredjedel av klientene klarer seg relativt bra med tanke på jobb og utdanning. Hverken «en tredjedel» eller «relativt bra» er godt nok.

Det frivillige organisasjonslivet gjør en betydelig innsats i de fleste lokalmiljøer.  AEF vil være pådriver for at kommunene verdsetter denne innsatsen i langt større grad enn det som ofte er tilfellet i dag.  Det er viktig at aktivitetstilbudet for barn og unge i det enkelte nærmiljø blir bredest mulig. Mangfold er viktig.

Drift av ungdomsklubber er en klar kommunal oppgave, slik at flest mulig barn og unge kan nyte godt av et meningsfylt fritidstilbud.

I mange lokalmiljøer gjøres det en betydelig innsats fra voksne mennesker som går natteravn.  For at dette skal bli vellykket, og ikke som i dag kun bygge på ildsjeler, er det nødvendig at kommunen tar et koordineringsansvar. AEF vil oppfordre til at dette gjøres enda flere steder enn i dag, og våre lokallag kan i mange tilfeller bidra aktivt ved å delta.

AEF vil:

 • Drive politisk påvirkning for at barn og unge fra rusbelastede hjem skal få de hjelpetilbud de har krav på etter loven.
 • Samarbeide med Framfylkingen i arbeidet for barn og unge.
 • Fortsette arbeidet med barne- og ungdomsleirene gjennom Ferieklubben for barn og ungdom.
 • Jobbe for at minimum 1% av spilleomsetningen settes av til forebyggende arbeid og behandling av spilleavhengighet.
 • Arbeide aktivt for å få gjennomslag for våre politiske standpunkt når det gjelder barn og unge.

FERIEKLUBBEN FOR BARN OG UNGDOM

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund har arrangert leir for vanskeligstilte siden 1972. Barneleire 6-12 år og Ungdomsleirer 13-17 år. AEF vil også satse mer på enslige forsørgere med barn i alle aldre. Da AEF fikk fattigdomsmidler i 2015, så vi økende interesse for leirene våre og med denne støtten vil vi klare å gjøre mer for barn og unge som ikke har det så enkelt i hverdagen, og for enslige forsørgere som ikke har økonomi til å gi barna sine den ferien de fortjener.

Målet vårt er barneleire, ungdomsleirer og leir for enslige forsørgere med barn i alle aldre i flest mulig deler av landet, slik at flest mulig barn og ungdom får benyttet seg av tilbudet vårt.  

AKTIV FOR ELDRE

AEF startet i 2014 et forprosjekt på eldre og rus og i 2015 videreførte vi prosjektet. Vi har siden 2013 hatt et nært samarbeid med Pensjonistforbundet om behovet for et slikt prosjekt. Det trengs en bevisstgjøring både hos eldre selv og helsearbeidere som jobber med eldre om konsekvensen av rusbruk, både alene og sammen med nødvendige medikamenter som denne aldersgruppen er store forbrukere av.

 

AEF har som mål å:

 • Drive målrettet informasjonsarbeid mot de eldre selv og helsevesenet.
 • Øke bevisstgjøringen rundt rus i overgangsfasen mellom yrkesliv og pensjonisttilværelse.
 • Sette temaet på dagsorden i media m.m.
 • Utarbeide studiemateriell til bruk i pensjonistforeninger o.l.
 • Se på mulighetene for å utvide samarbeidet til flere organisasjoner, bl.a. AKAN som vi er i forberedende møter med.
 • Få til et samarbeid med 2-3 LO-forbund i forhold til overgangen mellom yrkesaktivt liv og pensjonisttilværelse.
 • Få til et samarbeid med andre organisasjoner som mottar støtte til lignende prosjekter.