Barnevernet

Uttalelse om barnevernet

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever økt handlingsrom og innsats for forebyggende arbeid og tidlig innsats. Tidlig innsats og midler bevilget til forebygging vil kunne bety at mange barn slipper den påkjenningen det er å gå gjennom barnevernssystemet.

Men et apparat må uansett være tilgjengelig og godt nok rustet ved behov. AEF krever derfor et større fokus og økt satsing på barnevern i Norge, fordi det er enklere å bygge et barn enn å reparere en voksen. Per i dag er det i mange kommuner en stor belastning på de ansatte grunnet manglende ressurser. For lite midler til barnevernets ansatte betyr mindre tid til hver enkelt sak, og dermed mindre tid til hvert enkelt barn. Derfor må midler til barnevernet fra stat til kommune økes og øremerkes, slik at ressursene er tilstrekkelig og at hvert barn får riktig behandling tidsnok.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever også styrking av grunnforskningen i barnevernet. For å heve kompetansen i barnevernet må det ytterligere forskning til, kanskje spesielt innenfor feltet hjelpetiltak. Mer forskning vil bety økt kunnskap, som igjen resulterer i sterkere kompetanse blant de ansatte i barnevernet som i sum vil gi bedre tilbud til barn og familier i barnevernssystemet.

AEF mener også at det fra statens side bør gjøres grep for at det meldes oftere, og for holdningsskapende arbeid i positivt ordelag for barnevernets innsats og oppgave, da det økende presset mot barnevernet kan anses som et problem. AEF er ikke i tvil om at det ikke er slik at hovedregelen er at barnevernet tar barn fra foreldrene, men tvert imot at for få kontakter riktig instans med bekymringsmelding.

Rekruttering av fosterhjem er en viktig nøkkel i barnevernsarbeidet. Det oppleves noe problematisk at barn med minoritetsbakgrunn nærmest utelukkende blir plassert til etnisk norske foreldre med en helt annen kultur og samfunnstilnærming. Derfor mener AEF at det er viktig at det blir økt fokus på å rekruttere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn for å ivareta disse barnas kulturtilknytning og gjøre prosessen enklere for de barna de gjelder.