AKTIV MOT LEGALISERING AV NARKOTISKE RUSMIDLER

AEF vil klart og entydig gå imot enhver legalisering av narkotiske rusmidler. AEF vil solidarisk stille opp for de medmenneskene som faller utenfor som følge av rusmiddelavhengighet.

Bruk av tobakk og hasj er ofte inngangsporten til videre rusbruk.  Det er derfor viktig med forebyggende og holdningsskapende arbeid her. AEF vil bidra til opplysning om skadevirkningene ved bruk av hasj og marihuana og hvordan disse stoffene skader kroppen.

Når det gjelder Subutex og Metadon er det akseptabelt at disse midlene brukes i behandling av rusavhengige som har prøvd alt annet, og ikke er i stand til å leve et rusfritt liv.  Det må være god oppfølging med tilsyn av helsearbeidere, rusfri bolig og nødvendige aktivitetstilbud.  Om mulig skal også dette kunne være en stasjon på veien til å kunne gjennomgå en behandling for å oppnå total rusfrihet.

AEF krever at «R»-en i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) brukes mer aktivt.

Rehabilitering av rusavhengige til et rusfritt liv må være målet.

AEF er imot innføring av heroinassistert behandling.

AEF’s oppfatning er at det ikke finnes noe skille mellom svake og harde narkotiske stoffer.

AEF går sterkt imot avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotiske stoffer.

AEF vil sette informasjon og synliggjøring av problemet sentralt i vårt politiske arbeid.
Dette gjelder ikke minst overfor arbeiderbevegelsen for øvrig.

AEF mener at ordningen med sprøyterom må avvikles snarest mulig.
Dette fordi det bidrar til å legalisere narkotiske midler.