Regjeringens forslag til statsbudsjett- En tragedie for frivilligheten

Uttalelse vedtatt på Organisasjonskonferansen 2017

Regjeringens forslag til statsbudsjett – en tragedie for frivilligheten!

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2018 er en tragedie for frivilligheten. Det er et kutt-budsjett fra ende til annen.

Frivilligheten har lenge hatt krav om full momskompensasjon og de fleste partiene lovet det i valgkampen. Fortsatt mangler det 500 millioner på å innfri dette kravet. AEF krever at dette innfris nå.

Statsstøtte til Retretten er fjernet helt fra statsbudsjettet.  Stiftelsen Retretten gir hjelp til videre hjelp så den enkelte kan nå de mål en har satt seg som rusfri. Stiftelsen Wayback – tiltak i livet etter soning – har fått et kutt i sin støtte på 3 millioner. Vi mener begge disse tiltakene bør inn igjen med støtte minimum på 2017 nivå.

Det er heller ingen reell økning i tilskudd til frivillig rusforebyggende arbeid. Det er etter vår mening på høy tid å øke innsatsen her.

Regjeringspartiene var i valgkampen for å etablere nye rusmestringsenheter. Dette er det ikke funnet plass til i budsjettforslaget. Det er heller ingen ny satsning på fengselshelsetjenesten. Likeledes er støtten til frivillige organisasjoner innen justissektoren foreslått redusert med 10 millioner.

Det er tydelig hvilke grupper i samfunnet som må blø for regjeringens skattekutt til de rike.