Tidligere vedtatte uttalelser

Her kan du lese tidligere vedtatte uttalelser, vedtatt før landsmøtet i 2016.

Barnevernet

Uttalelse om barnevernet

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever en styrking av barnevernet slik at det blir i stand til å ivareta barnas behov for en trygg oppvekst.

I mange tilfeller griper barnevernet for sent inn.  Ressursene bør vris slik at den forebyggende innsatsen styrkes betraktelig.

Det bør begynne allerede med helsetjenesten på helsestasjonen, støtte og hjelp til foreldre og oppfølging for alle som trenger det.

AEF vil gjenta kravet om kvalitets/bruker evalueringer av barnevernsinstitusjonene.

Barnevernet bør gis økt politisk oppmerksomhet rundt innhold, form og behovet for styrket kompetanse.

Midlene til barnevern må øremerkes.

 

Behandlingstilbud

Uttalelse om behandlingstilbud

Det må arbeides aktivt for å motivere rusavhengige til å søke behandling.

Behandlingstilbudet må være bredt slik at den enkelte kan finne den behandlingen som er rett for vedkommende. Rusavhengige er like forskjellige som alle oss andre.

En behandling er ikke fullstendig uten et organisert ettervern. Det må være jevnlig oppfølging fra behandlingsinstitusjonene, mulighet for rusfri bolig og arbeid eller utdanning.

Arbeidernes Edruskapsforbund vil bidra med så vel politisk påvirkning, og praktiske tiltak hvor vi vil utvikle våre tilbud med elementer av behandling innen 12- trinns modellen og sosial modell.

Vi tar avstand fra at rusavhengige settes ut på anbud- og at helseforetak bidrar til å ” rasere ” mangfoldet i behandlingstilbudet.

AEF ønsker økt satsning på medikamentfri behandling – og sterkere rehabilitering rundt de som mottar LAR – behandling.

 

 

Levevilkår

Uttalelse om levevilkår

Undersøkelser viser at ti tusenvis av barn lever i en familie hvor en eller begge foreldre misbruker alkohol og / eller andre rusmidler. AEF ser det som et stort og viktig arbeid for det offentlige i stat, fylker og kommuner å synliggjøre slike vanskelige leveforhold og gi tilbud til disse barna. Alle barn må ha krav på likeverdige og gode oppvekstforhold.

AEF arbeider for at alle kommuner oppretter oppvekstetater og oppnevner en barnetalsmann som ivaretar alle saksområder. Barnetalsmannen må ha en bred innsikt og være en del av rådmannens stab. En politiker med spesielt barneansvar vil styrke dette arbeidet til det beste for barna.

AEF vil kunne være en nyttig samarbeidspartner for det offentlige både i praktisk arbeid og i politisk virksomhet. Det frivillige organisasjonslivet gjør en betydelig innsats i de fleste lokalmiljøer for å gi barn og ungdom et bredest mulig tilbud i de enkelte nærmiljøer. AEF arbeider for at dette frivillige arbeidet blir verdsatt i langt høyere grad enn nå i kommunene.

 

 

Medikamentfri behandling

Uttalelse om medikamentfri behandling

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ser med uro på at bevilgningene til, og omfanget av den legemiddelassisterte behandlingen (LAR) stadig øker. For at helseforetakene skal kjøpe behandlingsplasser, krever de at behandlingsstedene tar i mot LAR pasienter.

Vi er spesielt bekymret for at gravide går på LAR. Metadon og Subutex skader fosteret, som kan bli født med abstinenser og derfor må ha medisinsk hjelp etter fødselen.

Den medikamentfrie behandlingen får stadig mindre ressurser, og færre får muligheten til dette behandlingsalternativet. AEF krever at bevilgningene til medikamentfri behandling må øremerkes og økes hvert år.

AEF krever at den medikamentfrie behandlingen styrkes og at det igjen legges til rette for et mangfold i rusbehandlingen. Den rusavhengige må få hjelp når han/hun ønsker det og er motivert for å ta imot hjelp.

AEF vil fremheve behovet for et helhetlig behandlingstilbud med motivasjon, avgiftning, behandling og oppfølging/ettervern.

Vi vil i denne forbindelsen rette oppmerksomheten mot England som nå vil avskaffe LAR og styrke den medikamentfrie behandlingen.Skjenketider

Uttalelse fra forbundsstyret (julesamlinga) 27.11.2011:

Ja til mindre vold og hyggeligere uteliv

Regjeringa går inn for innstramming i skjenkepolitikken med skjenkestopp klokka 2.00, slik det ble varslet for to år siden. Vi er mange som støtter dette, mest trolig et klart flertall i befolkningen. Skjenkestopp klokka 2.00 er det enkelttiltaket som i størst grad vil bidra til mindre vold – og et langt hyggeligere uteliv for alle.

Det viser at regjeringen tar voldsproblematikken på alvor. Dette vil frigjøre politiressurser og gi rask effekt, men det vil også gi positive utslag for den alkoholrelaterte volden over tid.

Da saken var under debatt sist valgte regjeringen å vente på forskning om temaet. Det foreligger nå i en meget grundig og god rapport fra SIRUS og den viser sjølsagt at skjenketider og vold henger sammen men at gevinsten av tidligere skjenkestopp nok er større enn en regna med.

Vi håper på et snarlig vedtak om skjenkestopp seinest klokka 2.00 og at kommunene følger dette opp med langt bedre og mer effektiv kontroll og sanksjoner mot overskjenking, andre brudd på alkoholloven og vold knytta til utelivet. 

 

 

Sprøyterom

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund AEF er prinsipielt imot en forsøksordning med sprøyterom.
 • Vi anser dette forslaget som en ren legalisering av heroinbruk. Hvorfor skal Norge som første nordiske land innføre dette?
 • Vi stiller oss kritiske til at dette tiltaket kun vil gjelde en rusmiddel/brukergruppe.
 • I og med vår prinsipielle holdning ønsker vi ikke å ta stilling til spørsmålet om aldersgrenser.
 • Det presiseres i lovforslaget at sprøyterommet ikke skal bemannes med helsepersonell, og at det ikke er å anse som en helsetjeneste.
 • Videre presiseres det at forsøksordningen skal være en kommunal tjeneste.
 • Det virker på oss som at det er viktig for staten å fraskrive seg ansvaret for de som er brukere her.
 • Etter vår oppfatning ville det være en langt mer riktig ressursbruk at de store økonomiske midler som vil gå til en slik forsøksordning ble satset på å styrke de medikamentfrie behandlingstilbudene.
 • Det vil etter våre beregninger si 5 til 7 millioner pr. opprettet sprøyterom. Ved korttidsbehandling kan 100 til 120 rusavhengige da få muligheten til er rusfritt liv for hvert sprøyterom som opprettes.
 • Når det gjelder de formål som Justis- og politidepartementet har satt for ordningen reagerer vi spesielt på formålet om kontaktetablering mellom misbruker og hjelpeapparat.
 • Det store flertallet av misbrukerne er allerede i kontakt med sosialtjenesten. Etter vår mening bør heller ressursene økes i dette arbeidet.
 • Vi stiller også store spørsmål ved å lovliggjøre besittelse og bruk av en brukerdose heroin i sprøyterommet.
 • Hva med arealene rundt, skal politiet ta beslag der eller gjør vi politiets arbeid umulig med et slikt forsøkstiltak?

 

Stortingsmelding om ruspolitikken

AEFs organisasjonskonferanse 2011 vedtok følgende krav til stortingsmeldingen om ruspolitikken:

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) vil stille følgende krav til den kommende stortingsmeldinga om ruspolitikk:

Vår restriktive ruspolitikk, som har vist seg å ha effekt og som har allmenn oppslutning i befolkningen, må ligge til grunn.

Større satsning på forebyggende og holdningsskapende tiltak.

Innføring av klare rusfrie soner rundt gravide, barn og unge, arbeidslivet, båtliv, trafikk og idrettsarrangement.

Forskning viser at rusmiddelmisbruk går i generasjoner. Økt satsing på tiltak som AEFs "De gjemte og glemte barna" overfor barn av rusmiddelavhengige, vil være et godt forebyggende tiltak.

At maksimalskjenketiden settes til kl 02.00.

Rusbrusen må ut av butikk, til Vinmonopolet.  All alkohol med over 3,5 % skal selges på Vinmonopolet. Alle spritbaserte produkter må ha en aldersgrense på 20 år.

Større satsning mot smugling og hjemmebrenning.

Et fortsatt klart nei til legalisering av rusmidler, herunder utdeling av heroin i såkalt behandlingsøyemed.

Bruk og besittelse av narkotika er og skal fortsatt være kriminelt.

Helhetlige behandlings- og rehabiliteringsplaner for den enkelte rusavhengige og et større mangfold av behandlingstilbud. Ventetida for behandling må reduseres drastisk.

Kommunen må ”eie” den enkelte rusavhengige og ha ansvar for å gi den enkelte et verdig liv.

 

 

Ventelistegaranti

Uttalelse om ventelistegaranti

Landsmøtet i Arbeidernes Edruskapsforbund krever at rusavhengige får den hjelp og behandling som er nødvendig for å få et rusfritt liv.

Ventetider på opp til 1 år for å få behandling er uakseptabelt.

AEF krever at samfunnet tar ansvar for de rusavhengiges rett til behandling og til et menneskeverdig liv. Retten må gjøres reell ved at det innføres en garanti om utredning og igangsatt behandling innen 6 måneder fra søknaden er skrevet.

Trinn to er at rusbehandling gis samme ventelistegaranti som andre livstruende sykdommer

 

Utvid antidopingarbeidet

Følgende uttalelse er vedtatt om antidopingarbeid

Idrett er positivt som forebyggende faktor, trivsel med mer, og negativt når det gjelder doping. Det lages ofte dopingmidler en ikke kan ta i tester. Da må en ikke si sikkert at idrettsutøvere er rene når en ikke vet om de har tatt slike midler. Vi har sannsynligvis store mørketall her.

Misbruk av dopingmidler gir foruten høyere idrettsytelse og store helseskader, ofte også mer aggressivitet som kan føre til økt familievold.

AEF krever at:

 • Anti Doping Norge (ADN) starter en debatt om følgene av at mange dopingmidler ikke kan tas i tester.
 • Øvrige aktuelle offentlige organ, særlig skolen, idrettsråd mm begynner å jobbe mer med den del av dopingmisbruket, som nå er nevnt.
 • Politikere, særlig fra AP og SV starter en slik debatt. Grunn til at AP og SV nevnes er at flesteparten av våre medlemmer er fra disse partier

 

Videre vil AEF sentralt og lokalt jobbe mer med å forebygge doping, eks. ved å ta opp det som tema, og å få skolene til å undervise mer om det.