Uttalelser fra Organisasjonkonferansen

Publisert 02.11.2017

Organisasjonskonferansen 2017 vedtok følgende 2 uttalelser

MER KUNNSKAP OM ELDRE OG RUS

Undersøkelser viser at bruk og misbruk/feilbruk av alkohol og piller er et økende problem blant den eldre del av befolkningen. 50% av alle legemidler på resept, som gis for ulike psykiske lidelser, og søvnforstyrrelser, gis til personer over 65 år. Samtidig vet vi at om få år utgjør andelen mennesker i Norge over 65 år en fjerdedel av befolkningen. Dette utgjør en stor folkehelseutfordring.

Det er også slik at eldre mennesker tåler alkohol mye dårligere enn yngre. Kroppen vår endres til å bestå av mindre væske og mer fett, dette medfører økt promille ved samme inntak av alkohol som før.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) foreslår at det innføres en anbefaling når det gjelder inntak av alkohol for eldre personer. Land som Italia og Australia har dette. I Australia fokuseres det på å advare mot bruk av alkohol dersom en bruker legemidler. Italia sier at alkoholkonsumet bør reduseres med 35% hos de eldre. Vi mener Norge bør ta tak i dette.

Helsevesenet må ta på alvor konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler hos eldre. Ved fallskader og brudd er det ofte alkohol med i bildet, og det er dokumentert at eldre oftere er involvert i trafikkuhell og ulykker.

Hele 31% av kvinnene over 65 år som er innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus har ifølge rapporter brukt beroligende legemidler og sovemedisiner.

AEF krever at medikamenter merkes med faren ved kombinasjon med inntak av alkohol

AEF mener helsepersonell må gis økt kunnskap om denne problematikken.

 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)

Regjeringens forslag til statsbudsjett – en tragedie for frivilligheten!

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2018 er en tragedie for frivilligheten. Det er et kutt-budsjett fra ende til annen.

Frivilligheten har lenge hatt krav om full momskompensasjon og de fleste partiene lovet det i valgkampen. Fortsatt mangler det 500 millioner på å innfri dette kravet. AEF krever at dette innfris nå.

Statsstøtte til Retretten er fjernet helt fra statsbudsjettet.  Stiftelsen Retretten gir hjelp til videre hjelp så den enkelte kan nå de mål en har satt seg som rusfri. Stiftelsen Wayback – tiltak i livet etter soning – har fått et kutt i sin støtte på 3 millioner. Vi mener begge disse tiltakene bør inn igjen med støtte minimum på 2017 nivå.

Det er heller ingen reell økning i tilskudd til frivillig rusforebyggende arbeid. Det er etter vår mening på høy tid å øke innsatsen her.

Regjeringspartiene var i valgkampen for å etablere nye rusmestringsenheter. Dette er det ikke funnet plass til i budsjettforslaget. Det er heller ingen ny satsning på fengselshelsetjenesten. Likeledes er støtten til frivillige organisasjoner innen justissektoren foreslått redusert med 10 millioner.

Det er tydelig hvilke grupper i samfunnet som må blø for regjeringens skattekutt til de rike.

 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt