Barnefattigdom – uakseptabelt i et velferdssamfunn som vårt!

Publisert 28.10.2021

I løpet av de siste 20 år har antall barn som lever i barnefattigdom doblet seg. Det er nå rundt 115 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.
En god oppvekst varer hele livet, derfor må vi be Støre-regjeringen prioritere disse barna svært høyt.
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil be om fortgang i følgende tiltak her:


- Velferdstjenester må omfatte alle barn
- Maksprisen i barnehagen må reduseres kraftig
- Det må innføres gratis SFO til alle 1.klassinger
- Gratis næringsrik skolemat til alle elever på alle skoler
- Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosiale stønader
- Fritidskortet må styrkes og videreutvikles.
- Det må bli mulig for alle barn både å ha og gå i barnebursdager.
- Den barnefaglige kompetansen må styrkes i NAV og vi må gi NAV et tydeligere ansvar for hele familiens levekår.
På litt lengre sikt må det utarbeides en strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller og bekjempelse av ensomhet. Dette må gå helt ned i den enkelte regions målinger av forskjeller for å kunne målrette effektive tiltak.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt