AEF`s krav til endringer i Regjeringen Solberg sitt statsbudsjett for 2022

Publisert 28.10.2021

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) er glad for at landet har fått en ny rødgrønn regjering og vil i den forbindelse rette søkelyset på følgende krav til endringer i det foreliggende forslag til statsbudsjett:

Midler til tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse bør øremerkes, ikke bare gis som frie midler til kommunene.
Vi sier et klart nei til reduksjon av bevilgninger til kommunalt rusarbeid, dette er foreslått redusert med 42 millioner kroner.
AEF sier likeledes nei til reduksjon av kapittel 765 post 71 som er potten til søkbare midler til nasjonale bruker og pårørendeorganisasjoner, denne er foreslått redusert med 9,6 millioner. Dette er svært viktige organisasjoner for meget sårbare mennesker.
AEF ber regjeringen sørge for en økning i midlene til Narkotikaprogram med domstolskontroll i fengslene. Vi ber også om en økt satsing på rusmestringsenheter i alle norske fengsler, dette er godt forebyggende arbeid for å motvirke svingdør inn til ny soning.
Videre ber vi regjeringen si nei til den store økningen i egenandelstaket som den avgåtte regjeringen har foreslått, de vil øke egenandelen fra 2460 kr i 2021 til 2921 kr i 2022. AEF ber om at beløpet settes til 2500 som vil innebære en liten prisjustering.
AEF støtter at tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge – flere barn og unge skal få tilbud om ferie og fritidsaktiviteter – økes med 35 millioner til 505 millioner. I denne ordningen ber vi om at det vurderes en større forutsigbarhet for organisasjoner som arrangerer ferietilbud hvert år. Det ville lette planlegging og gjennomføring om en hadde en sikkerhet for støtte noe frem i tid. En slik ordning vil også gi rom for kvalitetsheving av de tilbud som gis.
Full momskompensasjon for frivillige organisasjoner hilser vi varmt velkommen og forveter at dette legges inn allerede i 2022 budsjettet.
AEF støtter forslag om prisjustering på alkoholavgiftene.
Økt bostøtte er et viktig tiltak mot barnefattigdom, et område vi for øvrig krever en mer kraftfull satsning på i det kommende statsbudsjettet.
AEF ber også regjeringen følge nøye med på de økonomiske konsekvensene for kommunene som et resultat av den nye barnevernsreformen som trer i kraft 01.01 2022

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt