Stort behov for mer kunnskap om eldre og rus

Publisert 28.05.2016

Les vår uttalelse om eldre og rus. Uttalelsen er tilsendt riks- og lokalmedia.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund jobber, i samarbeid med Pensjonistforbundet, med et prosjekt som blant annet har som mål å øke kunnskapen om eldre og rus.

Vi opplever at helsepersonell så vel i kommunehelsetjenesten som i spesialisthelsetjenesten mangler nødvendig kunnskap. Dette fører ofte til at de unnviker å snakke med eldre om alkohol og vanedannende medikamenter. Farene ved blanding, og overforbruk, blir i stor grad bagatellisert. Dette til tross for at livskvaliteten til den enkelte blir drastisk redusert.

Undersøkelser viser at bruk og misbruk/feilbruk av alkohol og psykofarmaka er et økende problem blant den eldre del av befolkningen. Psykofarmaka er legemidler på resept som gis for ulike psykiske lidelser, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og psykoser. Eldre over 65 år står for forbruket av rundt halvparten av disse legemidlene. Når vi samtidig også vet at om få år utgjør andelen mennesker i Norge over 65 år en fjerdedel av befolkningen – er det grunn til å rope et varsku. Dette vil utgjøre en stor folkehelseutfordring.

Det er heller ikke alle som er klar over at eldre mennesker tåler alkohol mye dårligere enn yngre. Årsaken er at kroppen og hjernen svekkes med alderen. Kroppen vår endres til å bestå av mindre væske og mer fett. Dette medfører økt promille ved samme inntak av alkohol som før.

Det finnes ingen anbefalinger i Norge når det gjelder inntak av alkohol for eldre personer. Land som Italia og Australia har dette. I Australia fokuseres det på å advare mot bruk av alkohol dersom en bruker legemidler. Italia sier at alkoholkonsumet bør reduseres med 35% hos de eldre. Hvorfor gjør ikke Norge noe her?

En annen side av dette er at blanding av legemidler og rusmidler kan forårsake andre skader. Ved hoftebrudd er det ofte alkohol med i bildet og eldre er oftere involvert i trafikkuhell og ulykker. 31% av kvinner over 65 år, innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus, rapporteres å ha brukt beroligende legemidler og sovemidler.

Forskning på eldre personers alkoholbruk i Norge har vært fraværende frem til nylig. Det sies at 18% over 67 år drikker alkohol to eller flere ganger pr uke. I 1998 var dette tallet på 9%. Økningen er størst i aldersgruppen 50-70 år. Dette er tall hentet fra HUNT sin store helseundersøkelse i Nord-Trøndelag i 2011.

Helsepersonell kan for lite om denne tematikken og er også redde for å spørre. Bruk av alkohol betraktes som en privatsak. Det er mer legitimt å spørre pasientene om deres røykevaner enn om deres alkoholbruk. Helsevesenet tar ikke konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler hos eldre tilstrekkelig på alvor. Det er ingen tvil om at kunnskapshullene hos de ansatte i helsevesenet må tettes igjen.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever handling i denne saken nå.

Inger-Christin Torp, Forbundsleder


Foto: Helsedirektoratet

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt